Türkiye Öğrenci Meclisi  Trabzon/Of Çalıştayı Toplantı Raporu

Türkiye Öğrenci Meclisi Çalıştayı (22 Nisan 2012)

Genel Konu: Yeni eğitim modelimiz “4+4+4”

Birinci Oturum

Kararlar:

·        222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununun 3. Maddesiyle ilgili olarakyapılan değişiklikte 6-13 yaş grubundaki çocukların mecburi ilköğretim çağındabulunması, gelişimini tam anlamıyla tamamlamamış öğrencilerde olumsuz etkileryaratacağı belirtilmiş; bu yönde gerekli düzenlemelerin yapılması şartıylamaddenin işlerliğinin uygun olduğu kararına varılmıştır.

·        1739 sayılı kanunun 25. Maddesinin mülga birinci fıkrasıyla ilgiliolarak yapılan değişiklikte seçmeli derslerin öğrenci iradesine bırakılması;idarecilerin ve eğitimcilerin bu konuda çalışma başlatması; gerekli görüldüğütakdirde ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında da yüksek öğretim kurumlarındauygulanan “derslik sistem”inin uygulanmasına dair çalışma başlatılması uygungörülmüştür.

·        1739 sayılı kanunun 26. Maddesinde yapılan değişiklikle ilgili olarakyaygın öğretim içerisinde açık öğretimle ilgili engellilere dair bir açıklamaiçermemesinden kaynaklanan bir eksiklik olduğu tespit edilmiştir. Bu eksikliğinen çok kaynaştırma öğrencilerine zarar vereceği düşünülmüştür. Maddeninbelirtilen bu değişiklikler sağlandıktan sonra uygulanmaya konulması tavsiyeedilmiştir.

·        Milli Eğitim Bakanının her yeni hükümet kurulmasında değişiklikgörmesi, eğitim sisteminde sürekli olarak yeni bir arayış içerisinde olunmasıve eğitim planlamalarının diğer ülkeler gibi 20-30 yıllık bir süre zarfı içindeğil de bir hükümet dönemi için yapılması öğrenciler üzerinde olumsuz etkiyaratmakta ve alışılmışlığı kırmaktadır. Bu yönde Milli Eğitim Bakanlığı görevsüresi ile ilgili bir düzenleme yapılması gerektiği uygun görülmüştür.

·        Milli Eğitim Bakanlığımızın bir hukukçudan ziyade eğitim ve öğretimadına birçok çalışma ve görevlerde bulunmuş, Türkiye’nin eğitim sorununu bizzattecrübe ederek görmüş bir eğitimci tarafından idare edilmesi yönünde görüşlerbelirtilmiştir.

Birinci oturum sonrasında 30 dakika ara verilmiştir.

İkinci Oturum

 Kararlar:

·        Toplumumuzda ve özellikle okullarımızda artan ahlak çöküntüsü konusundagerekli aile bilinçlendirmesi yapılmaması ve televizyonlardaki eksiksınırlandırmalar dolayısıyla kimlik arayışı içerisinde olan öğrencilerinolumsuz etkilendiği ve toplumumuzda yozlaşmalara sebep olduğu gözlemlenmiş vebu durumlar üzerinde gerekli çalışmaların yapılması uygun görülmüştür.

·        Dil eğitimi konusunda ilköğretim 4. sınıftan lise sona kadar geçen 8yıllık yabancı dil eğitimi süresince ve sonrasında öğrencilerin gördükleri yabancıdili etkin bir şekilde kullanamaması ele alınmıştır. Öğrencilerin bu dillerietkin kullanabilmeleri için uygun ortam ve şartların tedarik edilmesi uygungörülmüş ve öğrencilerde dil, kulak ve göz aşinalığı oluşturulması adınaçalışmalar başlatılması tavsiye edilmiştir.

·        Yapılan bu anayasa değişikliğinde değinilmemesine rağmen asıl sorununöğretmen yetiştirmede olduğu; öğretmenlerin öğrenci yetiştirmekten çoktoplumsal statü ve geçim sağlama açısından öğretmenlik mesleğini tercih ettiğive amaçlarının dışına çıkıldığı tespit edilmiştir. Grup üyelerimizden 8. DönemBalıkesir İl Öğrenci Meclisi Başkanı Baran Arslan’ın bu konudaki: “Öğrenci birhamurdur; onu şekillendirecek olan öğretmendir.” Sözünden de yola çıkaraköğretmenlerin öğrenciler için önemi vurgulanmıştır.

İkinci oturum ve toplantı sonlandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir