Türkiye Öğrenci Meclisi Trabzon/Of Çalıştayı Toplantı Raporu

Türkiye Öğrenci MeclisiÇalıştayı (22 Nisan 2012)

Genel Konu: Öğrenci Gözüyle Yeni Anayasa Nasıl Yapılmalıdır? 

Birinci Kısım 

– Giriş

*Anayasanın temel işlevi, halkın temel hak ve özgürlüklerini koruma altına alıp devlet iktidarını sınırlandırılmalıdır.

*Cumhuriyet nitelikleri arasında evrensel ilkeler haline gelen insan haklarına saygı,demokrasi,hukuk devleti ve sosyal devlet ilkeleri muhafaza edilmelidir.

*Yeni Anayasa; Hukukun Üstünlüğü temeline dayanan, çerçevesini temel insan hak ve özgürlüklerinin çizdiği, bireyin devlete karşı özgürlüklerinin genişletilmesini sağlayan, yurttaşlar içinde özgür ve insan onuruna yakışır bir hayatı garanti altına alan yeni bir toplum sözleşmesi olmalıdır.

*Yeni Anayasa, tam anlamı ile eşitlikçi, kendi kültür ve değerlerimize dayalı, ayırımcı ve ayrıştırıcı olmayan, birleştirici olan, özgürlükçü, gerçek anlamda katılımcı, halkı piyasa çıkarlarına ezdirmeyecek gerçek ve gerçekçi “Sosyal Adaletçi” bir perspektife sahip olmalıdır.

*Yeni Anayasa’da toplumun her kesiminin herhangi bir dinin veya mezhebin özel olarak kayırılmayacağı, din ve vicdan özgürlüğünü ve dini inanışların gereklerinin yerine getirilmesini, herkes için güvence altına alınacağı açıkça ifade edilmelidir.

*Yeni Anayasa’da “Atatürk ilke ve inkılaplarının” çağa ve evrensel norm ve değerlere uygun bir şekilde yeniden uyarlanarak yer alması gerekmektedir.

*Kısaca yeni Türkiye’nin en önemli kilometre taşı olması gereken Yeni Anayasa; “Vesayet Sisteminden Millet Egemenliğine, Halksız Demokrasiden Milletin Etkin Yönetimine, İdeolojik Devletten Demokratik Devlete, Sözde Vatandaşlıktan Özde Vatandaşlığa” geçiş için gereklidir.

İkinci Kısım

– Eğitim Öğretim

*Eğitim-Öğretim anayasada tek bir madde ile sağlıklı bir şekilde ifade edilemeyeceği gibi, eşitlik ve tarafsızlık ilkelerine de aykırıdır.

*Milli ve manevi değerlerimizin anayasa destekli öğrencilere sunulabilmesi için, tarih ve tarihi eğitiminin “Yaşayan Tarihi Değerlerimiz” ile desteklenmesi gerekmektedir.     (Yarım asırdan fazla bir süreden sonra azınlıklara sağladığımız Akdamar Kilisesi ve Sümela Manastırı’nın Hristiyanlık alemi için dini vecibelerini yerine getirebilmeleri sağlanmıştır. Bunun gibi Ayasofya ve benzeri tarihi önem arz eden değerlerimizin misyonuna uygun olarak Müslümanlık alemi için de dini vecibelerinin yerine getirebilmeleri sağlanmalıdır. Çoğunluğun azınlığa uyarlanması yerine, azınlığa verilen imtiyazların ve önemin çoğunluğa/müslümanlık alemine de verilmesini istiyoruz.)

*İlk ve orta öğrenim Tarih kitaplarının “Türk Tarih Kurumu” ve “Osmanlı Arşivlerinin Açılması” ile “Talim Terbiye Kurulunun” müfredat düzenlemesiyle anayasal revizyona gidilmelidir.

*Mesleki ve teknik eğitimin öneminin arttırılması ve anayasa ile güvence altına alınması gerekir.

*Öğrencilerin ahlaki eğitimlerine gereken önem ve hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

*Öğrenci kılık,kıyafet,davranış ve üsluplarının ahlaki boyutta manevi çöküntüye yol açmaması için “Kılık Kıyafet” ve “Disiplin” yönetmeliklerinin tekrar gözden geçirilerek “Manevi Değerlerimize” uygun bir halde olması, ve bu yönetmeliklerin Eğitim-Öğretim dönemlerinin başlarında öğrencilere sunulması gerekmektedir.

*Anadilin, kaderin insan üzerindeki en açık ve tartışmasız mührü olduğunu dikkate almalı, toplumdaki farklı kimliklerin varlığını gözardı etmemeli, dikkate alınmalıdır.

*Ülkemizde bulunan farklı etnik kökenlere sahip vatandaşlarımıza, kendi dillerinde seçmeli ders olarak öğrenim hakkı verilmelidir.

*Türk Dil Kurumu, “Kültür Emperyalizmi”ne karşı her türlü tedbiri almalıdır.*Lügat gelişimi için, öğrencilere belirli  kaynakların derslerde kullanılması.

Üçüncü Kısım

– Medya

*Radyo ve Televizyon Üst Kurulu; ahlaki yozlaşmaya sebep olacak programlara, tarihimizi hiçbir şekilde yansıtmayan ve yanlış tanıtılmasına yol açan görsel ve yazılı basın organlarına gerekli en ağır yaptırımları uygulamalı ve anayasal güvence altına alınmalıdır.

*”Milli ve Manevi” değerlerimizi ön plana çıkarabilecek programların yapılmasına devlet eliyle ağırlık verilmesi gerekmektedir.

*Meydada kullanılan “Türkçe”nin, “Turkche” olmaması için gerekli anayasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

*Görsel,yazılı ve işitsel yayınların; subliminal, gayrı ahlaki, şehevi ve pornografik olmaması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve bunlara uyulmaması taktirde caydırıcı cezaların uygulanması önem arz etmektedir.

Dördüncü Kısım

– Laiklik

*Laiklik ilkesi, cumhuriyetin temel nitelikleri içerisinde görmemeli ve bu ilke yeni anayasa metni içinde yer almamalı, bunun mümkün olmaması halinde bu kavramı din ve vicdan özgürlüklerinin teminatı olarak tanımlamalı, sınırlarını net olarak çizmelidir.

*Yeni Anayasa; Din ve vicdan hürriyetinin bir parçası olarak kişisel inançların serbestçe yaşanması açısından kılık kıyafet tercihlerine saygı göstermeli,hiçbir kimsenin kılık kıyafetinden dolayı eğitim ve çalışma hakkını engellememelidir.